Ostatné
Záručné podmienky

Dodávateľ zariadenia, spoločnosť HAKO, a.s. (ďalej ako „Predávajúci“) poskytuje na zariadenie záruku 12 mesiacov od dátumu dodania (protokolárneho odovzdania) zariadenia. Na opravené časti zariadenia poskytuje 6 mesačnú záručnú dobu a na nové náhradné diely použité v rámci opráv poskytuje záruku 24 mesiacov.

Záručná doba sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 a konečný Odberateľ (ďalej ako „Kupujúci“) má zákonné práva zo zodpovednosti za vady jemu vyplývajúce z tohto zákona. Počas tejto doby Predávajúci zaručuje, že všetky dodané zariadenia, budú bez závad a zodpovedá za akosť, kompletnosť, funkčnosť a prevedenie predaného zariadenia.

Ak sa počas plynutia záručnej doby zistí, že má zariadenie vady, Kupujúci má právo požadovať odstránenie týchto vád a Predávajúci je povinný ich odstrániť na svoje náklady a v čo najkratšej lehote odo dňa doručenia zariadenia Predávajúcemu. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Predávajúceho v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

V prípadoch, kedy sa preukáže, že zariadenie nie je vadné v zmysle záručných podmienok, hradí Kupujúci všetky náklady na opravu, materiál, manipuláciu, dopravu podľa platného cenníka Predávajúceho platného v čase vykonania opravy. V prípade, ak nie je daná oprava v cenníku ohodnotená, tak platí cena opravy obvyklá v danom čase a priestore. Takýto servisný zásah Predávajúci Kupujúcemu riadne vyfakturuje. Lehota splatnosti faktúry je do 14 kalendárnych dní od odoslania Kupujúcemu.

Predávajúci je oprávnený rozhodnúť sa, či vadné zariadenie opraví, alebo vymení za nové celé zariadenie, eventuálne jeho časť. Vadné diely po oprave a ich časti sa stávajú majetkom Predávajúceho.

Odstránenie vady zariadenia sa vykonáva v servisnom stredisku Predávajúceho v sídle spoločnosti HAKO, a.s.. Kupujúci je povinný doručiť vadné zariadenie Predávajúcemu do jeho sídla na vlastné náklady spolu so záručným listom. Zistenie chyby zariadenia a potrebu vykonania záručnej opravy je zároveň povinný nahlásiť Predávajúcemu odoslaním vypísaného požiadavkového listu, spolu s číslom zákazky a popisom chyby na e-mailovú adresu servis@hako.sk, prípadne doručením poštou spolu so zariadením na adresu sídla spoločnosti HAKO, a.s.

Fyzické doručenie reklamovaného zariadenia následne potvrdí Predávajúci na zaslaný požiadavkový list, ktorý elektronicky zašle naspäť Kupujúcemu.

Po vykonaní záručnej opravy zariadenia vyplní Predávajúci pre Kupujúceho formulár o oprave – Zákazka opravy, na ktorom bude uvedený rozpis použitého materiálu a rozpis úkonov vykonaných v rámci záručnej opravy, a zašle ho spolu s opraveným zariadením na adresu Kupujúceho uvedenú v požiadavkovom liste. Záručnú opravu zároveň doplní aj do záručného listu.

V prípade potreby vykonať záručný servis mimo servisného strediska Predávajúceho, t.j. v mieste inštalácie, je Kupujúci túto skutočnosť povinný uviesť pri nahlasovaní reklamácie. Predávajúci následne posúdi potrebu vykonania servisného zásahu mimo jeho sídla, pričom o výsledku posúdenia informuje Kupujúceho do 3 dní od obdržania reklamácie. V prípade ak Predávajúci dospeje k záveru, že servisný zásah je potrebné vykonať mimo jeho sídla, tak samotný výkon je bezplatný. Predávajúci si však vyhradzuje právo na náhradu nákladov spojených s výjazdom technika do miesta inštalácie, na ubytovanie, prípadne na iné vedľajšie výdavky, ktoré Kupujúcemu riadne vyfakturuje a ktoré sú preukázateľné. Lehota splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní od odoslania Kupujúcemu.

V prípade uplatnenia reklamácie v stanovenej záručnej dobe, bude táto uznaná a vykonaná bezplatná oprava zariadenia len za predpokladu, že:

 

  • reklamácia bola uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení chyby, najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní od jej zistenia;
  • bude predložený riadne vyplnený záručný list s uvedením dátumu dodania a potvrdením Predávajúceho;
  • bude predložený riadne vyplnený formulár o montáži a uvedení zariadenia do prevádzky;
  • zariadenie bolo odborne nainštalované, pripojené, prevádzkované, používané a udržiavané podľa platných prevádzkových a bezpečnostných predpisov a v súlade s technickými podmienkami a užívateľskou príručkou výrobcu;

Záruka sa nevzťahuje na vady, u ktorých sa preukáže že:

  • boli spôsobené v dôsledku nesprávnosti používania (nesprávna inštalácia, prevádzkovanie mimo rámec deklarovaných technických parametrov);
  • boli spôsobené používaním zariadenia v rozpore s užívateľskou príručkou;
  • bola poškodená plomba, zariadenie bolo mechanicky poškodené, alebo na ňom boli vykonané neprípustné zásahy neautorizovanou, alebo akoukoľvek inou treťou osobou;
  • poškodenie zariadenia spôsobili vady vzniknuté v dôsledku vyššej moci, pričom za vyššiu moc sa považujú okolnosti, ktoré vznikli v dôsledku nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, a ktoré majú vplyv na plnenie záruky (napríklad povodeň, požiar, blesk, zemetrasenie a pod.).

Vykonanie záručnej opravy bude vyznačené na tomto záručnom liste. Záručná doba sa predlžuje o dobu, odkedy kupujúci uplatnil nárok na záručnú opravu v servisnom stredisku až do doby, keď bol povinný po skončení opravy zariadenie prevziať. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené pri doprave zariadenia. Záručný list musí byť pri predaji riadne vyplnený. Neúplný alebo neoprávnene menený záručný list je neplatný.

Opravy v rámci záručného servisu sú vykonávané podľa náročnosti opravy v lehote 30 kalendárnych dní, prípadne podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

 

OEE PL

Kompletná špecifikácia modulu OEE

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

OEE modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

HSV2

Kompletná špecifikácia hardvéru HSV V2 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HSV V2

Mám záujem

Send download link to:

HTS

Kompletná špecifikácia hardvéru Terminál HTS

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Terminál HTS

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

TouchBox

Kompletná špecifikácia hardvéru Touch BOX

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Touch BOX

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

Kompletná špecifikácia hardvéru HEMR V1

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HEMR V1

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

HDL4000

Kompletná špecifikácia hardvéru HDL4000

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HDL 4000

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

HER

Kompletná špecifikácia hardvéru HER

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HER

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

RS 485

Kompletná špecifikácia hardvéru RS 485/ETH

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér RS485 / ETH

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

Kompletná špecifikácia hardvéru HSV V1

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HSV V1

Mám záujem

Send download link to:

Kompletná špecifikácia IMS NOETiC i4.0

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného systému.

IMS NOETiC i4.0

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

NOETiC PL

Kompletná špecifikácia NOETiC i4.0 SCADA 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

SCADA modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

MZE PL

Kompletná špecifikácia modulu MZE

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

MZE modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

MDS PL

Kompletná špecifikácia modulu  MDS 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

MDS modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

PM PL

Kompletná špecifikácia modulu PM

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

PM modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

EMGMT2 PL

Kompletná špecifikácia modulu  EMGMT / R

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

EMGMT/R modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

EMGMT1 PL2

Kompletná špecifikácia modulu  EMGMT 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

EMGMT modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na