V rámci vyhodnocovania OEE systém sleduje


  • „Dostupnosť“ - podiel času využitého na pracovnú činnosť k celkovému času sledovaného obdobia


  • „Výkon“ - podiel počtu vyrobených kusov k požadovanej norme za sledované obdobie


  • „Kvalitu“ - podiel počtu chybných vyrobených výrobkov k celkovo vyrobeným za sledované obdobie


  • „Celkové OEE“ - súčin troch hore uvedených hodnôt


Modul je určený primárne na meranie a vyhodnocovanie efektivity zariadení a pracovísk, ako aj na sledovanie efektívnosti využitia pracovnej doby. Súčasťou je sledovanie ceny práce s možnosťou priameho výstupu vo finančnom vyjadrení danej činnosti. Vďaka týmto ukazovateľom je priamo a pozitívne ovplyvnená efektivita riadenia, náklady, produkcia, vyhodnocovanie a samozrejme aj zisk spoločnosti.

Navrhované riešenie je otvoreným systémom, ktorý je po implementácii v spoločnosti možné veľmi jednoducho rozšíriť buď o monitoring ďalších pracovísk a zamestnancov alebo o moduly na správu celkového energetického manažmentu spoločnosti.

výhody


  • Neobmedzené zvyšovanie počtu monitorovaných miest pri minimálnych ďalších nákladoch


  • Pri viacerých prevádzkach je možné porovnanie efektivity v širších súvislostiach


  • Prehľadné poskytovanie uceleného prehľadu o meraných pracoviskách a v prípade rozšírenia aj o energetickej bilancii monitorovaných pracovísk a prevádzok


  • Vizualizácia aj v inom ako základnom web užívateľskom prostredí, spracovanie štatistík, grafov, tabuliek a pod.


  • Automatické generovanie a odosielanie reportov určeným pracovníkom v požadovanej štruktúre


  • Implementácia odpočtov fakturačných elektromerov a správa iných ako elektrických médií na rovnakom, už nainštalovanom serveri


Súvisiace produkty